Warunki uczestnictwa w workcampach

Programy proponowane przez Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu nie są wyjazdami turystycznymi. Przeznaczone są one wyłącznie dla osób, które pragną służyć innym swoją pracą i czasem jako wolontariusze. 

Warunki, które musi spełniać uczestnik workcampu

 • Wolontariusz wyjeżdżający na workcamp musi mieć ukończone 18 lat w dniu rozpoczęcia obozu. Wyjazd osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, którą należy dostarczyć na adres biura SPW w terminie do 2 tygodni od chwili otrzymania potwierdzenia rezerwacji miejsca na wybranym workcampie, nie później jednak niż 3 tygodnie przed rozpoczęciem workcampu. 
 • Posiadać motywację do pracy w charakterze wolontariusza i predyspozycję do wybranej przez siebie pracy.
 • Znać język angielski lub język określony w opisie danego workcampu, w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się lub w stopniu określonym przez gospodarzy workcampu niezbędnym do wykonywania pracy.
 • Akceptować zasady organizacyjne workcampów, które stanowią załącznik do niniejszych  warunków. 

Kwalifikacja kandydatów

 • Kwalifikacja oparta jest na zasadzie autoselekcji, tzn. że każdy uczestnik sam podejmuje decyzję, czy kwalifikuje się na dany workcamp. Jednak ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu kandydata na workcamp podejmuje organizacja przyjmująca - nasz partner zagraniczny - na podstawie informacji zapisanych przez aplikanta w formularzu zgłoszeniowym.  
 • Konsekwencją błędnej kwalifikacji (np. zła ocena predyspozycji do wykonywania wybranej pracy, stopnia znajomości języka obcego) może być brak satysfakcji z udziału w obozie.
 • Może się zdarzyć, że wolontariusz nie zostanie zakwalifikowany na żaden z wybranych workcampów. W TAKIEJ SYTUACJI DOKONUJEMY ZWROTU 100% WPŁACONEJ KWOTY WPISOWEGO.
 • Miejsca na workcampach przydzielane są imiennie co oznacza, że nie ma możliwości dowolnej zamiany uczestników danego workcampu. Na workcamp zostanie przyjęta tylko osoba, która otrzymała imienne potwierdzenie uzyskania miejsca na wybranym obozie.

Koszty

Wolontariusz biorący udział w workcampie ponosi następujące koszty:

 • Wpisowego na workcamp, które w roku 2017 wynosi: 
   
  • 350 zł za udział w projektach trwających do 4 tygodni,
  • 700 zł za udział w projektach dłuższych niż 1 miesiąc i trwających maksymalnie 3 miesiące,
  • 1000 zł  za udział w projektach dłuższych niż 3 miesiące.
 • Podróży, którą organizuje samodzielnie, takim środkiem transportu na jaki go stać.
 • Ubezpieczenia - uczestnik programu jest zobowiązany do posiadania własnego, indywidualnego dokumentu stwierdzającego zawarcie ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków, w tym zaistniałych w związku z pracą, na cały okres trwania workcampu. Osoba nie posiadająca ubezpieczenia bierze na siebie pełną odpowiedzialność za następstwa wynikające z tego faktu. W przypadku braku ubezpieczenia organizacja goszcząca ma prawo odmówić przyjęcia na workcampie.
 • Kieszonkowego na własne potrzeby.

Organizacja goszcząca uczestników workcampu ponosi koszty:

 • Zakwaterowania.
 • Wyżywienia. 

Praca

Wykonywana jest w wymiarze do 35 godzin tygodniowo przez okres trwania workcampu. Z tego tytułu nikt z uczestników workcampu nie otrzymuje wynagrodzenia ani kieszonkowego. Wyboru charakteru pracy dokonuje każdy uczestnik osobiście, w chwili aplikowania na workcamp.

Czas wolny

Program czasu wolnego jest wspólnie planowany i realizowany przez uczestników workcampów w ramach ich własnych środków finansowych. Czasami program ten jest dofinansowywany przez organizację goszczącą grupę wolontariuszy.

Warunki szczególne

 • Rezygnacja uczestnika z wyjazdu.
  W przypadku rezygnacji z wyjazdu, bez względu na jej przyczynę, wpisowe nie podlega zwrotowi.
 • Zmiana warunków na workcampie.
  Czasami zdarza się, że organizacja przyjmująca zmuszona jest dokonać korekty terminu workcampu, zmiany jego lokalizacji lub warunków zakwaterowania czy pracy. Są to wyjątkowe sytuacje, zdarzające się sporadycznie, spowodowane okolicznościami niezależnymi od organizacji goszczącej i Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu. Jeśli wolontariusz nie zaakceptuje zmian Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu zwraca pełną kwotę wpisowego. Wszelkie inne koszty związane z przygotowaniem do wyjazdu nie podlegają zwrotowi.
 • Brak akceptacji na wybrany projekt.
  Gdy aplikant nie zostanie zaakceptowany na żaden ze wskazanych przez niego workcampów otrzymuje zwrot pełnej kwoty wpisowego.
 • Odwołanie workcampu.
  W przypadku odwołania workcampu przysługuje zwrot pełnej kwoty wpisowego. Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu wraz z organizacją goszczącą wolontariuszy starają się zaproponować w zamian projekt, który jest jak najbardziej zbliżony do odwołanego pod względem, pracy, terminu oraz lokalizacji. Takie przypadki zdarzają się sporadycznie.

POBIERZ WARUNKI UCZESTNICTWA