Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu (SPW) jest polską organizacją pozarządową o charakterze non-profit założoną w 1993 roku. Jej działalność obejmuje organizację międzynarodowych workcampów, koordynację średnio- i długoterminowych projektów wolontariackich w Polsce oraz wysyłanie polskiej młodzieży do udziału w analogicznych projektach za granicą .

Jaka jest nasza wizja?

SPW opowiada się za tworzeniem horyzontalnych struktur współpracy realizujących ideał wzajemnej pomocy. Celem jest wspieranie projektów, które dostosowują się do zainteresowań społeczności lokalnych i pozwalają wolontariuszom stać się użyteczną częścią tych społeczności.

Jaka jest nasza misja?

Aby osiągnąć nasze cele, promujemy odpowiedzialne podejście do wolontariatu, skupione na zasadach zrównoważonego rozwoju. Naszą misją jest obrona takiego rodzaju wolontariatu, który niezależnie od czasu trwania opiera się na solidarności, współpracy i wzajemnym zrozumieniu, wzbogacając zarówno społeczność, jak i wolontariusza.

Jakie są nasze wartości?

Kierujemy się tymi samymi wartościami, które przyświecały grupie ludzi, która pod przewodnictwem szwajcarskiego pacyfisty Pierre’a Cérésole’a zdecydowała się odbudować Esnes, francuską wioskę głęboko zniszczoną podczas I wojny światowej. Projekt ten, rozpoczęty jesienią 1920 roku, uważany jest za pierwszy w historii Międzynarodowy Work Camp. Cérésole i jego koledzy pracowali zgodnie z ideą, że współpraca między różnymi narodowościami jest najlepszym sposobem na uniknięcie przyszłych konfliktów i zbudowanie świata opartego na międzykulturowym zrozumieniu. Dlatego tu jesteśmy i uważamy się za spadkobierców tych pionierów.